Regulamin kliniki

Gabinet MW CLINIC przy ul. Jagiellońskiej 8/16 paw.9 w Skierniewicach, jest Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Kosmetologiczną. Specjalizujemy się w kosmetologii estetycznej, w tym profesjonalnej diagnostyce, trychologii stosowanej, fizjoterapii, kosmetoginekologii, terapiach zachowawczych i profilaktyce zdrowia i urody.Celem działania Gabinetu MW CLINIC jest udzielanie świadczeń terapeutycznych służących zachowaniu i poprawie zdrowia lub walorów estetycznych skóry twarzy, szyi i dekoltu oraz ciała, uwzględniając korekcje anomalii całej sylwetki pacjenta. Celem MW CLINIC jest ciągła promocja zdrowia, higieny i profilaktyki estetycznej. Duży nacisk kierujemy w stronę edukacji pacjenta i świadomej pielęgnacji domowej.Gabinet MW CLINIC jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę

1. Przyjmujemy zgłoszenia osobiste, telefoniczne oraz w szczególnych przypadkach przez aplikacje messenger na portalu społecznościowym FACEBOOK.

2. Każda wizyta w MW CLINIC musi zostać poprzedzona specjalistyczną konsultacją kwalifikacyjną, bez której nie gwarantujemy skuteczności wybranych przez pacjenta dla siebie zabiegów. O czasie wizyty potrzebnej na wykonanie diagnozy decyduje wyłącznie terapeuta.

3. Terapeuci nie udzielają konsultacji lub porady przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu kosmetologicznym w gabinecie.

4. W przypadkach nagłych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.

 

Pierwsza wizyta

Na pierwszą wizytę prosimy o zgłaszanie się z 10–cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej, zapoznania się z cennikiem oraz regulaminem.

1. Pacjent jest proszony o okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie Kwestionariusza Stanu Zdrowia podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.

2. Podczas wizyty terapeuta ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.

 

Rozpoczęcie terapii

1. Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg oraz potwierdza prawdziwość udzielonych odpowiedzi w trakcie wywiadu klinicznego i niezatajenie żadnych informacji, mogących mieć wpływ na powodzenie terapii lub na powstanie ewentualnych powikłań po zabiegowych wynikających z uzyskania fałszywych zeznań pacjenta.

2. Specjalista może odmówić rozpoczęcia terapii lub kontynuacji z powodu nie przestrzegania zaleceń domowych, spożycia substancji kolidująch z planowaną terapią, przewlekłych chorób będących przeciwwskazaniem lub innych przyczyn, takich jak stałe odwoływanie wizyt, niestawianie się na umówioną wizytę, ciągłe roszczenia i permanentne niezadowolenie z efektów terapii lub/w tymsubiektywnych (niekoniecznie zdiagnozowanych) podejrzeń obecności chorób psychicznych u klienta.

3. Klinika MW CLINIC może prosić o uiszczenie zapłaty lub zadatku za niektóre zabiegi 7 dni przed planowaną wizytą.

 

Odwoływanie wizyt

1. Umówioną wizytę należy odwołać najpóźniej z 1 dniowym wyprzedzeniem.

2. Pacjent może zostać obciążony kwotą 100 zł z powodu braku odwołania terminów jeśli nie pojawi się na co najmniej 3 wizytach. Wizyta, na którą pacjent przychodzi z opóźnieniem po wyżej 15 min jest traktowana jako wizyta odwołana, nawet jeśli pacjent wówczas pojawi się w klinice, a zabieg dojdzie do skutku. (W tej sytuacji klinika nie gwarantuje wykonania usługi w pełnym jej wymiarze czasowym i standardzie cenowym, który pacjent zobowiązany jest zapłacić).

3. W przypadku braku odwołania co najmniej 3 wizyt Pacjent może zostać poproszony o wpłatę zadatku w kwocie 200 PLN na poczet kolejnego spotkania. Zadatek ten przepada w przypadku rezygnacji z terapii z mniejszym wyprzedzeniem niż 1 dzień(24h).

4. W przypadku Pacjentów, którzy posiadają 3 lub więcej nieobecności na wizytach Klinika zastrzega możliwość odmówienia realizowania dalszej terapii.

5. Z powodu sytuacji niezależnych od nas istnieje możliwość, iż Pacjent nie uzyska przypomnienia SMS o wizycie, z tego też względu bardzo prosimy mimo wszystko pamiętać o umówionych terminach i ewentualnym kontakcie z kliniką w celu potwierdzenia wizyty.

 

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Terapeuta może przyjąć spóźnionego Pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych Pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

 

Gwarancja

Usługi Gabinetu MW CLINIC są wykonywane na najwyższym poziomie przez wykwalifikowanych pracowników. Wszelkie technologie, będące podstawą zasobów MW CLINIC są aparaturą odpowiednio: medyczną lub kosmetologiczną i posiadają wszelkie certyfikaty jakości, skuteczności i bezpieczeństwa użytkowania. Sprzęt użyty w naszych terapiach spełnia wymagania dyrektywy tzw. “Nowego Podejścia” Uni Europejskiej (UE), a produkty używane przez MW CLINIC lub polecane do użytku domowego w zakresie działania terapeutycznego posiadają badania kliniczne. Nasze technologie są serwisowane przez najlepszych inżynierów branżowych i poddawane regularnym przeglądom technicznym. Kluczem do uzyskania wymiernych efektów terapeutycznych jest odpowiednia kwalifikacja do zabiegu i stosowanie się do zaleceń domowych. Istnieją przypadki, w których efekt końcowy jest właściwy lecz niezgodny z oczekiwaniem pacjenta. W sytuacji niezadowolenia lub innych przyczyn składanych roszczeń.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:
–przerwał zaplanowaną terapie lub nie przestrzegał właściwego harmonogramu zaplanowanych wizyt ;
–nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu terapii;
–nie stosuje się do zaleceń terapeuty dotyczących pielęgnacji domowej, stylu życia lub innych elementów omawianych przed rozpoczęciem kuracji;
–odbył wizyty w innym gabinecie o tożsamych specjalizacjach bez wiedzy naszych terapeutów.

Powikłania nie podlegają reklamacji:przed zaplanowaniem leczenia Pacjent musi być świadomy, że pomimo największej staranności terapeuty w trakcie kuracji może dojść do niechcianych i niepodlegających reklamacji powikłań lub właściwych następstw pozabiegowych, takich jak :
–ból lub nadmierna tkliwość tkanki w polu zabiegowym;
–zaczerwienie w miejscu zabiegowym i okolicy;
–powstanie mikrowylewów w postaci siniaków, krwiaków, przedłużonego rumienia, obrzęk, ropień, wysięk (po zabiegach laserowych, przy użyciu plasmy lub z zakresu medycyny estetycznej);
–podwyższona temperatura ciała;
–reakcja alergiczna w tym wysypka/pokrzywka/wstrząs anafilaktyczny/poparzenie;
–złe samopoczucie;
-zawroty głowy–martwica tkanki (po zabiegach inwazyjnych i braku kontroli pozabiegowej wynikającej z zaniedbania pacjenta i nieprzestrzegania zasad ściśle określonych przez specjalistę)

 

Reklamacja

–reklamacji można dokonać nie wcześniej niż 28 dni od obytej wizyty i nie później niż rok od odbytej wizyty;
–reklamacja nie zostanie uwzględniona jeśli pacjent odbył dodatkowe wizyty w innych placówkach o tożsamym charakterze świadczonych usług co MW CLINIC w czasie trwania kuracji lub w okresie rekonwalescencji po zabiegowej;
–reklamacje/roszczenie i wszelkiego rodzaju Zażalenia należy kierować bezpośrednio do właściciela MW CLINIC Moniki Więcek, managera kliniki lub wyznaczonej odpowiednio do tego celu jednostki: pracownik kliniki;
–uznana przez MW Clinic REKLAMACJA, nie upoważnia klienta do wnioskowania o zwrot pieniędzy za wykonany zabieg, ponieważ zabieg doszedł do skutku i odbył się zgodnie z procedurą zabiegową. MW CLINIC poniosło z tego tytułu koszty i nie jest zobowiązane do zwrotu opłaty uiszczonej przez klienta. Forma rekompensaty lub realizacji reklamacji w dalszym postępowaniu jest ustalana indywidualnie i zależy od zaistniałych okoliczności: poniesionych strat, przyczyn niezadowolenia klienta i innych zmiennych będących powodem reklamacji.

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. W Gabinecie MW CLINIC obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych.

2. Zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) informuje się że administratorem dobrowolnie przekazanych danych jest MW CLINIC, z siedzibą w Skierniewcach (kod pocztowy 96–100) przy ul.Jagiellońskiej 8/16 paw.9. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych przez administratora danych.

3. Gabinet MW CLINIC jest pod stałym nadzorem audio–wizualnym, z wyłączeniem pomieszczeń zabiegowych.

4. Pacjent odpowiada materialnie za szkody wyrządzone na sprzęcie oraz meblach.

5. Gabinet MW CLINIC nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie kliniki.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 .Zasady ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w klinice z absolutnym obowiązkiem ich przyjęcia. W sytuacji braku zgody ze strony pacjenta/klienta na ich przestrzeganie klinika zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia usług.